2017 ALV Deurze

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Deurze 1 april 2017 

1 April  (nee geen 1 aprilgrap) werd in de Aanleg in Deurze de Algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang gehouden.
39 afgevaardigden van de afdelingen kwamen naar Deurze om gezellig bij te praten en het wel en weevan de vereniging aan te horen.
De voorzitter opent de vergadering en heet ons allemaal welkom.
Een bijzonder woord van welkom is er voor ons Mamme  mevr. Hagenauw  Erelid van de vereniging.
Tevens deelt de voorzitter mede dat ons hoofdbestuurslid mevr. de Vries door ziekte niet aanwezig is.
Zoals altijd houden we 1 minuut stilte voor de mensen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
 Dan wordt er met elkaar het lied van de Volkszang gezongen.
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 9 april 2016 worden onveranderd goedgekeurd en getekend door de voorzitter
Mededelingen:
Dit jaar is/wordt er geen Samenzang uitgegeven. Heel jammer – maar wie hem wil lezen…. Hij staat op onze website.
Afd. Leeuwarden en afd. Odoorn hebben zich afgemeld voor de vergadering.
Afd. Zoetermeer zonder kennisgeving niet aanwezig.
Financiën:  Jaarverslag en begroting: Hier waren geen op / aanmerkingen over.
De kascommissie bestaande uit mevr. Tammenga van afd. Gasselternijveenschemond en mevr. Hilbrands van afd. Kostvlies hadden de boeken nagekeken en in prima orde bevonden. Ze stelden dan ook voor om de penningmeester decharge te verlenen.
Een luid applaus klonk uit de zaal.
De voorzitter bedankte mevr. Tammenga voor de controle’s van de boeken.
Voor 2018 zijn afd. Kostvlies en afd. Gasselternijveen aan de beurt om de boeken te controleren en reserve is dan afd. Eext. 
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar waren dhr. van Batenburg en mevr. Boekholt.
Er waren geen namen van tegenkandidaten en werden ze met luid applaus herkozen.
Jaarverslag secretaris:
Dit werd gelezen door de secretaris en onveranderd goedgekeurd en getekend door de voorzitter.
Tijdens de rondvraag bleek dat er iets was vergeten te vermelden.
De secretaris heeft het aangepast en het jaarverslag is inmiddels verzonden naar de afdelingen
Helaas - dit jaar geen rondje door de zaal.
En dan is er tijd om te zingen. Onder leiding van 4 enthousiaste zangleiders hebben we met elkaar nog gezellig leuke liedjes gezongen.

 Dan sluit de voorzitter de vergadering en wenst ons allemaal wel thuis.